บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียงโดยตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป

ในปีพ.ศ.2544 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหารชุดใหม่ มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค เพื่อเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2544

ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงขึ้น เพื่อขยายการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยตั้งอยู่ที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตร และได้รับใบอนุญาตดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 ปัจจุบันมีเตียงรวม 149 เตียง

ทีมผู้บริหาร

นพ. สมพร ละออพัฒนาสกุล (ประธานกรรมการบริษัท)

นพ. ธราธิป วนาวณิชย์กุล (กรรมการผู้จัดการ)

นพ. เขตโสภณ จัตวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

คุณ ชูชาติ ไชยพิณ (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร)

พว. รุ่งทิพย์ ฉัตรสุวรรณ (ผู้อำนวยการสำนักพยาบาล)

โรงพยาบาลเพชรเกษม2 บริหารงานโดยใช้มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ดังนี้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ และตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. บริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ

3. ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม

1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. การรับผิดชอบต่อสังคม

3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า

4. เรียนรู้องค์กร

5. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

รายชื่อคลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเพชรเกษม 2
เพชรเกษม 51 คลินิกเวชกรรม (รหัส 15172)
คลินิกเวชกรรมเพชเกษม 102 (รหัส 22001)
คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางบอน1 (รหัส 22356)
คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก (รหัส 23909)
คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู1 (รหัส 23878 )
คลินิกเวชกรรมท่าพระ (รหัส 41063)
คลินิกเวชกรรมตลิ่งชัน (รหัส 41064)
โรงพยาบาลรับส่งต่อ

โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น , สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฯลฯ