ตารางตรวจ

แผนก แพทย์ วัน เวลา
อายุรกรรมทั่วไป นพ.สมบูรณ์ แช่มปรีดา จันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
นพ.ชิณโชติ พานิชสุข จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
นพ.สมพร ละออพัฒนาสกุล จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
อายุรกรรมประสาท พญ.รัตมณี แสนสุข อังคาร - ศุกร์ 07.30 - 16.30 น.
อายุรกรรมหัวใจ นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์ อังคารสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 13.00 - 15.00 น.
พญ.อารีย์ กันตชูเวสศิริ พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.
กุมารเวชกรรม นพ.สมศักดิ์ วัฒนศรี จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
พญ.จินตนา ศิริกุล จันทร์ - อังคาร 08.00 - 16.30 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 16.30 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
นพ.พรชัย อัศววินิจกุลชัย อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
สูตินรีเวชกรรม นพ.สราวุธ ตระการกูล อังคาร, พฤหัสบดี 08.00 - 13.00 น.
นพ.บุญศักดิ์ พงษ์พานิช จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์ อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
นพ.ปรเมษฐ์ ชัยวิรัตนะ เสาร์ 13.00 - 17.00 น.
ศัลยกรรมทั่วไป นพ.วิรัตน์ พลลาภานันท์ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
นพ.ณภคดล นพคุณสมบูรณ์ อังคาร, พฤหัสบดี 18.00 - 20.00 น.
นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ เสาร์ 10.00 - 12.00 น.
ศัลยกรรมสมอง นพ.เอกชัย กาญจนาคาร พุธ 10.00 - 12.00 น.
ENT พญ.ธนัญญา ศนธิวนิช พุธ 16.00 - 20.00 น.
พญ.พัชรินทร์ บุนนาค ศุกร์ 13.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 12.00 น.
จักษุ นพ.วศิน สุเมธพิมลชัย จันทร์, พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
เสาร์ 08.00 - 10.00 น.
SKIN นพ.เชาว์เลิศ เจริญจิตต์ จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
เวชปฏิบัติทั่วไป 8 ท่าน จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.
3 ท่าน จันทร์ - อาทิตย์ 17.00 - 07.00 น.