Rates

Type of service

List

Price / Baht

ค่าบริการโรงพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก 120
ค่าบริการโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยใน 300 - 700
ค่าบริการโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วย ICU 700

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก 130
ค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยใน 600 - 800
ค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วย ICU 1500

ค่าอาหาร(ต่อมื้อ)

ค่าอาหาร 100
ค่าอาหารห้องพิเศษ 140