โปรแกรมวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบ บี
โปรแกรมวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบบี
" สาเหตุหลักของมะเร็งตับ...
เกิดจากเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี "
โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่มีอาการอักเสบที่ตับ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
บุกรุกเข้าสู่เซลล์ตับ ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบขึ้น ในบางรายเชื้ออาจจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเป็นปีๆ�
โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่ทราบเลยว่าตัวเองกำลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ (เป็นพาหะ) เชื้อตัวนี้ยังสามารถ
แบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วในเซลล์ของตับ ส่งผลให้ตับอักเสบและถูกทำลาย
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม� ราคา 1,399 บาท
รับสิทธิ สำหรับท่านที่ไม่เคยตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี
yes� ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)� � � � � � � � � � ราคา� 250 บาท
yes� ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (AntiHbs)� � � ราคา� 250 บาท��
๏ โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์และค่าธรรมเนียม
๏ โปรแกรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับสิทธิโครงการสุขภาพถ้วนหน้า(30บาท) และรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
๏ โปรแกรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิการรับวัคซีนให้ผู้อื่นได้
๏ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-455-5599
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ� 5191
ฝ่ายการตลาด� � �ต่อ� 6010
โปรโมชั่น