บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียงโดยตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป

ในปีพ.ศ.2544 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหารชุดใหม่ มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค เพื่อเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2544

ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงขึ้น เพื่อขยายการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยตั้งอยู่ที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตร และได้รับใบอนุญาตดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 ปัจจุบันมีเตียงรวม 149 เตียง

ผู้บริหาร
นพ. ธราธิป วนาวณิชย์กุล ดร.นพ.จอมศักดิ์ สุรกิจบวร พญ.ขณิดา บัวขาว
(ประธานกรรมการ-กรรมการผู้จัดการ) ( รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 ) ( ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 )
(บริษัทเพชรเกษมการแพทย์จำกัด)

โรงพยาบาลเพชรเกษม2 บริหารงานโดยใช้มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ดังนี้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ และตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. บริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ

3. ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม

1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. การรับผิดชอบต่อสังคม

3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า

4. เรียนรู้องค์กร

5. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

รายชื่อคลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเพชรเกษม 2

<เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม (รหัส 15172)
คลินิกเวชกรรมเพชเกษม 102 (รหัส 22001)
คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางบอน1 (รหัส 22356)
คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก (รหัส 23909)
คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู1 (รหัส 23878 )
คลินิกเวชกรรมท่าพระ (รหัส 41063)
คลินิกเวชกรรมตลิ่งชัน (รหัส 41064)
โรงพยาบา